SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Quyết định 2546/QĐ-BKHCN Ban hành Thể lệ xét, tôn vinh doanh nghiệp đổi mới công nghệ tiêu biểu
Ngày 04 tháng 9 năm 2018 Bộ KH&CN đã ban hành Quyết định số: 2546/QĐ-BKHCN Ban hành Thể lệ xét, tôn vinh doanh nghiệp đổi mới công nghệ tiêu biểu

Căn cứ Luật thi đua, khen thưởng;

Căn cứ Nghị định số 95/2017/NĐ-CP ngày 16/8/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Kế hoạch số 27/KH-HĐTĐKT ngày 29/8/2017 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương về việc tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”;

Căn cứ Kế hoạch số 3436/KH-HĐTĐKT ngày 17/10/2017 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc thực hiện phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” với chủ đề “Khoa học và công nghệ đồng hành cùng Doanh nghiệp”;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ, Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Thể lệ xét, tôn vinh doanh nghiệp đổi mới công nghệ tiêu biểu.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Cục trưởng Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ, Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. Chi tiết Quyết định, Biểu mẫu

Sở KH&CN Cần Thơ
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ