SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Thanh tra chuyên đề năm 2019 về lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, nhãn hàng hóa và mã số mã vạch trong kinh doanh thiết bị điện, điện tử
Thực hiện Quyết định số 179/QĐ-SKHCN ngày 26 tháng 8 năm 2019 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ về việc thanh tra chuyên đề năm 2019 về lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, nhãn hàng hóa và mã số mã vạch trong kinh doanh thiết bị điện, điện tử Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra đối với 23 tổ chức, cá nhân kinh doanh thiết bị điện, điện tử (sau đây gọi chung là cơ sở) trên địa bàn thành phố Cần Thơ

Ảnh minh họa.

Qua quá trình thanh tra, kiểm tra thực tế, kết quả: Về nhãn hàng hóa phần lớn các sản phẩm điện, điện tử được bày bán tại 23 cơ sở kinh doanh điện, điện tử đều có nhãn hàng hóa phù hợp theo quy định. Tuy nhiên, vẫn còn một số cơ sở vẫn còn buôn bán các sản phẩm điện, điện tử có nhãn không ghi đủ các nội dung bắt buộc phải thể hiện trên nhãn hàng hóa theo tính chất hàng hóa theo quy định của pháp luật về nhãn hàng hóa; Về chất lượng: Đoàn thanh tra lấy 8 mẫu điện, điện tử gửi tới tổ chức thử nghiệm để kiểm tra chất lượng, kết quả có 3 mẫu điện, điện tử có chất lượng không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng (QCVN 4:2009/BKHCN Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn thiết bị điện và điện tử).

Chánh Thanh tra Sở đã ban hành 5 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 5 cơ sở vi phạm, tổng số tiền phạt là 5.152.000 đồng. Trong đó, xử phạt vi phạm hành chính đối với 2 cơ sở vi phạm về nhãn hàng hóa do đã thực hiện hành vi buôn bán các sản phẩm, hàng hóa có nhãn không ghi đủ các nội dung bắt buộc phải thể hiện trên nhãn hàng hóa theo tính chất hàng hóa theo quy định của pháp luật về nhãn hàng hóa với số tiền phạt là 750.000 đồng; 3 cơ sở vi phạm về chất lượng do đã thực hiện hành vi bán hàng hóa có chất lượng không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng, với số tiền phạt là 4.402.000 đồng. Yêu cầu các cơ sở vi phạm liên hệ với các nhà cung cấp có biện pháp khắc phục, quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa tốt hơn; chỉ buôn bán các thiết bị điện, điện tử có nhãn hàng hóa phù hợp theo quy định về nhãn hàng hóa và các sản phẩm có hồ sơ công bố chất lượng phù hợp theo quy định.

Kết quả thanh tra cho thấy nhìn chung các cơ sở kinh doanh thiết bị điện, điện tử được thanh tra phần lớn thực hiện tốt các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, chất lượng sản phẩm và nhãn hàng hóa, bên cạnh đó vẫn còn một số cơ sở kinh doanh các sản phẩm có nhãn hàng hóa chưa phù hợp theo quy định, hàng hóa kém chất lượng (cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ, với số lượng hàng hóa ít). Đồng thời qua công tác thanh tra, Đoàn thanh tra đã phổ biến, tuyên truyền đối với các cơ sở kinh doanh thiết bị điện, điện tử được thanh tra, nhằm nâng cao ý thức chấp hành của cơ sở trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, chất lượng và nhãn hàng hóa, kiến nghị đến cơ quan, người có thẩm quyền kiến nghị Bộ Khoa học và Công nghệ sớm ban hành Thông tư hướng dẫn xác định giá trị sản phẩm, hàng hoá vi phạm đã tiêu thụ quy định tại Điều 13b Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa./.

 

Thanh tra Sở
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ